Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ομαλή συνέχιση της ναυτιλιακής δραστηριότητας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας της νόσου COVID-19, η Δ/νση Ναυτικής Εκπαίδευσης Ναυτικών του ΥΝΑΝΠ, χορήγησε παράταση ισχύος των, αναφερόμενων στο θέμα, πιστοποιητικών, μέχρι την 31/12/20, που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Ελληνική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW 78, τα οποία έληξαν ή πρόκειται να λήξουν μέχρι την ως άνω ημερομηνία, συνοδευόμενη από μετάφραση στην αγγλικά, για ανάλογη εφαρμογή.