Για τις ανάγκες του διδακτικού έτους 2019-2020 η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών προκηρύσσει την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία ως:

Επιστημονικοί συνεργάτες ναυτικών μαθημάτων

  • Μέχρι 4 πλοιάρχους Α’ τάξης Ε.Ν. εκ των οποίων ο ένας μόνο για το εαρινό εξάμηνο για τα μαθήματα της ειδικότητας τους.

Επιστημονικοί συνεργάτες γενικών και τεχνικών μαθημάτων:

  • Ένας μαθηματικός για τα μαθήματα της ειδικότητας του, ένας ειδικότητας πληροφορικής κάτοχο πτυχίου ή διπλώματος πληροφορικής που εντάσσεται στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής κι ένας νομικός και ελλείψει υποψηφίων Πτυχιούχος Κοινωνιολογίας ή Πολιτικών Επιστημών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την επομένη της τελευταίας δέσμευσης της προκήρυξης αυτής στον Τύπο.