Του αναθέτουν την αρμοδιότητα επί θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετασταθμεύσεων και διαθέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από τον βαθμό του λιμενοφύλακα μέχρι και τον βαθμό του Πλωτάρχη

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,Νεκτάριο Σαντορινιό.


Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ


Τεύχος Β’ 3986/14.09.2018 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49937


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσί-ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),β) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών καιΔικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύστα-
ση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομα-σία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείαςκαι Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υπο-δομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α΄ 114),
γ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
δ) του π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 113),
ε) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ2/22.9.2015 απόφαση του Πρωθυ-πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Β΄ 2076).
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:


Άρθρο 1

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριο Σαντορινιό αναθέτουμε την άσκηση
των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:


1. Της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής με το σύνολο των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν, συμπεριλαμ-
βανομένων των Περιφερειακών Γραφείων Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς.


2. Από τη Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πο-λιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, της Διεύθυνσης
Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών και της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής. Από την ανωτέρω Γενική Διεύθυνση
οι αρμοδιότητες επί θεμάτων που αφορούν τους Οργα-νισμούς Λιμένων, ασκούνται από τον Υπουργό.


3. Από τον Κλάδο Β΄ Ναυτιλίας του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των Διευθύνσεων Ναυτικής Εργασίας και Θαλασσίων Συγκοινωνιών.


4. Των θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπά-σεων, μετασταθμεύσεων και διαθέσεων του προσωπικού
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από τον βαθμό του λιμενοφύλακα μέχρι και τον βαθμό του Πλωτάρχη, καθώς και της εισήγησης προς
τον Υπουργό επί των θεμάτων αυτών για τους βαθμούς του Πλοιάρχου και του Αντιπλοιάρχου και τους ανώτα-
τους αξιωματικούς του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..


5. Της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου, η οποία ασκείται από κοινού με τον Υπουργό.


6. Της εποπτείας του Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιω-τικής Πολιτικής.


Άρθρο 2


Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:


α. οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,β. η νομοθετική πρωτοβουλία,γ. η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι-κών διαταγμάτων,
δ. η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα-ρακτήρα,
ε. η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδο-ση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπλη-
ρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,στ. η σύσταση και η συγκρότηση επιτροπών και ομά-δων εργασίας για θέματα αρμοδιότητάς του,
ζ. η δυνατότητα περαιτέρω μεταβίβασης αρμοδιοτή-των του σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
η. ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη,η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την
υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των
υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιω-τικού δικαίου αρμοδιότητάς του,θ. ο διορισμός των διοικήσεων των νομικών προσώ-πων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αποκεντρωμέ-νων δημόσιων υπηρεσιών, αρμοδιότητάς του,ι. θέματα δημοσίων συμβάσεων του τακτικού προϋπο-λογισμού και του ΠΔΕ των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του,που αφορούν κάθε είδους διακηρύξεις για την υπογρα-φή συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπη-ρεσιών και κάθε είδους αποφάσεις διενέργειας πάσης φύσεως μειοδοτικών διαγωνισμών/διαπραγμάτευσης για προμήθεια ειδών ή εκτέλεση εργασιών, την έκδοση αποφάσεων αποδοχής ή απόρριψης των δικαιολογη-τικών συμμετοχής σε διαγωνισμούς προμηθειών, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, την έκδοση απο-φάσεων κρίσης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και την υπογραφή συμβάσεων,
ια. η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς για θέματα αρ-
μοδιότητάς του.


Άρθρο 3
Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:
α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στοπλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου
και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων,β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς, με εξαίρεση την περ. ια, του άρθρου 2.


Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Πρωθυπουργός
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ