Αξιέπαινη προσπάθεια από τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ στην κεντρική Ελλάδα. 

Νομίζω όμως, ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη για την πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων την διάταξη της παρ.2 της ΥΑ Φ. 951.1/956/2012 (ΦΕΚ 2753/11.10.2012), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Φ. 951/3/76985/Σ. 18403 (ΦΕΚ Β 4805/29.10.2018) και με έναρξη ισχύος από 1-1-2017: «Ο υπολογισμός του ποσού του εφάπαξ βοηθήματος γίνεται με βάση τις διαμορφωθείσες την 01.01.2017 τιμές των μερισμάτων, προσαυξημένες κατά ποσοστό 39,19 %».

Αυτό σημαίνει, ότι στα ποσά που αναφέρονται από τον καλό συνάδελφο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η παραπάνω ρύθμιση. 

Μια διαφορά 39,19 % προσαύξησης νομίζω ότι είναι σημαντική...

Θαλασσο-ιός